Home » Rada Pracowników

Rada Pracowników

RADA PRACOWNIKÓW W BANKU PEKAO SA

Rada pracowników tworzona jest przez pracodawcę (nie dotyczy pracodawców publicznych), który prowadzi działalność gospodarczą i zatrudnia co najmniej 50 pracowników. Jej skład uzależniony jest od liczby zatrudnionych pracowników.

Skład rady pracowników

Członkami rady pracowników są reprezentanci załogi danej firmy, wybierani przez zarządy związków zawodowych bądź przez pracowników w drodze wyborów. Warto zaznaczyć w tym miejscu, że w skład omawianego podmiotu nie mogą wchodzić:

  • pracownicy zarządzający zakładem pracy,
  • główny księgowy oraz
  • radca prawny zatrudniony w firmie.

Co więcej, ani wybierać, ani kandydować do rady nie mogą także zatrudnieni młodociani.

Kompetencje Rady

Rada pracowników, jako organ reprezentujący pracowników, ustala z pracodawcą zasady i tryb przekazywania informacji i przeprowadzania konsultacji, tryb rozstrzygania kwestii spornych, zasady ponoszenia kosztów związanych z wyborem i działalnością rady pracowników, w tym kosztów związanych z wykonywaniem niezbędnych ekspertyz.

Pracodawca ma obowiązek informowania rady pracowników o działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmian, stanie struktury i przewidywanych zmianach zatrudnienia oraz działaniach mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia, a także o działaniach, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia. Informacje te są przekazywane przez pracodawcę radzie pracowników w przypadku przewidywanych zmian lub zamierzonych działań, a także na pisemny wniosek pracowników, w terminie umożliwiającym pracownikom ich przeanalizowanie i przygotowanie się do konsultacji. We wskazanych sprawach, rada ma prawo przedstawienia swojej opinii. Opinię tę, rada przyjmuję za zgodą większości swoich członków, przy czym każdy z nich może złożyć zdanie odrębne, które również podlega przedłożeniu pracodawcy. Sam obowiązek konsultacji dotyczy kwestii stanu, struktury, przewidywanych zmian w zakresie zatrudnienia, jego podstaw oraz organizacji pracy, nie dotyczy działalności i sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa. Obie strony maja obowiązek prowadzenia konsultacji w dobrej wierze i z poszanowaniem ich wzajemnych interesów.