POROZUMIENIE ZMIENIAJĄCE A WYPOWIEDZENIE ZMIENIAJĄCE

Porozumienie Stron to umowa między stronami Pracownikiem i Pracodawcą i zauważyć należy, że Porozumienie Stron może dotyczyć nie tylko rozwiązania umowy o pracę (każdej umowy), lecz dotyczyć może również zmiany warunków pracy i płacy.

Z inicjatywą zawarcia Porozumienia zmieniającego warunki pracy lub płacy może wystąpić każda ze stron tj. zarówno pracodawca, jak i pracownik. W Porozumieniu zmieniającym należy ustalić nowe warunki pracy i płacy oraz datę ich wejścia w życie (od jakiej daty pracownik miałby być zatrudniony na nowych warunkach).

W drodze Porozumienia stron, można także zmienić rodzaj umowy o pracę, np. zmieniając umowę o pracę na czas nieokreślony na umowę o pracę na czas określony.

Według art. 29 § KP każda zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej.

Ustalając w Porozumieniu Zmieniającym nowe warunki pracy lub płacy, można ustalić dowolną datę ich obowiązywania, nie koniecznie datę podpisania Porozumienia lub datę pokrywającą się z datą ustawowego wypowiedzenia.

Zawarcie Porozumienia Stron nie podlega konsultacji związkowej! Jeżeli propozycja zmian nie odpowiada którejś ze stron, odmowa podpisania takiego Porozumienia nie niesie ze sobą żadnych negatywnych konsekwencji zarówno dla Pracownika jak też dla Pracodawcy.

Należy jednak być przygotowanym na to, że Pracodawca zechce dokonać zmian w Umowie

w drodze Wypowiedzenia Zmieniającego. Tu sytuacja wygląda z goła inaczej. Tu Pracodawca ma obowiązek konsultowania takiego zamiaru z Organizacją reprezentującą danego pracownika.

Zwracamy uwagę przy tym, że pracownikowi nie przysługuje prawo wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy lub płacy. Wypowiedzenia zmieniającego może dokonać tylko pracodawca.

Zanim pracodawca doręczy zrzeszonemu w związku pracownikowi takie wypowiedzenie zmieniające warunki pracy lub płacy, ma on kodeksowy obowiązek przeprowadzić uprzednią konsultację zamiaru wypowiedzenia zmieniającego umowę o pracę
z reprezentującą, pracownika zakładową (międzyzakładową) organizacją związkową. Doręczenie zrzeszonemu pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego bez przeprowadzenia uprzedniej konsultacji związkowej jest prawnie bezskuteczne.

Pracodawca w konsultacji kierowanej do związku, dotyczącej zamiaru dokonania zmian warunków pracy lub płacy, musi podać wszystkie przyczyny zamierzonego wypowiedzenia, które ma obowiązek sformułować w sposób konkretny i rzeczywisty.

Przyczyny te powinny pokrywać się z przyczynami, które później pracodawca wskazuje
w piśmie wypowiadającym dotychczasowe warunki płacy lub pracy. Organizacja związkowa ocenia wskazane przez pracodawcę przyczyny pod kątem zasadności wypowiedzenia i bada, czy są one sformułowane w sposób konkretny i czy są prawdziwe.

Związek zajmuje stanowisko w każdej takiej sprawie w ciągu 5 dni od daty otrzymania pisma pracodawcy. Stanowisko zajęte przez Związek ma dla pracodawcy charakter opinii.

I to ważne – decyzja zawsze zależy od WAS

Wypowiedzenie zmieniające powinno mieć formę pisemną i oprócz wskazania tych elementów umowy, które mają ulec zmianie, powinno zawierać także propozycje nowych warunków. Nowe warunki powinny być na tyle skonkretyzowane, aby pracownik mógł ocenić swoją przyszłą sytuację i świadomie podjąć decyzję o ich przyjęciu albo odrzuceniu.

Pracownik może przyjąć proponowane warunki lub odmówić przyjęcia zmian jakie po obowiązującym go okresie wypowiedzenia miałyby go dotyczyć.

Jeżeli pracownik zgadza się na propozycje pracodawcy, nie ma z reguły większych problemów, gdyż po upływie ustawowego okresu wypowiedzenia dotychczasowe zapisy umowy zostają zastąpione nowymi.

Pracownik może jednak odrzucić ofertę pracodawcy. Konsekwencją tego będzie rozwiązanie umowy o pracę z upływem okresu wypowiedzenia.

Pracownik w wypadku odmowy ma obowiązek złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków. Na złożenie tego oświadczenia pracownik ma czas do połowy okresu wypowiedzenia, które go obowiązuje. Jeżeli do tego czasu nie złoży stosownego oświadczenia, uważa się, że wyraził on zgodę na oferowane warunki, przy czym pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku pouczenia pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć skuteczną odmowę.

I tak oto pokrótce przybliżyliśmy kwestię związaną z Porozumieniami oraz Wypowiedzeniami dotychczasowych warunków pracy lub płacy.

 Pamiętajcie zawsze wybór należy do Was, jednak związek zawodowy ma obowiązek informować Was o wszystkich aspektach oraz konsekwencjach, którymi podjęcie danej decyzji może skutkować.

Jesteśmy przekonani, że ta krótka informacja pozwoli Wam podejmować najlepsze dla Siebie decyzje. Oczywiście zawsze możecie skontaktować się z nami, po to by rozwiać wątpliwości i upewnić się, że podjęta decyzja jest właściwa.

Jakie zmiany czekają Pekao ?

Tego na ten moment nikt nie wie… Czytamy różne doniesienia prasowe i wypowiedzi nowego Wiceprezesa Banku Pekao SA – Pana Michała Krupińskiego, który informuje, że nie trwają żadne rozmowy dotyczące połączenia z Alior Bankiem SA ani rozmowy w sprawie przejęcia Raiffeisen-a i że nie dojdzie do żadnych istotnych przejęć w Pekao.

Już niejeden Prezes w niejednym Banku zapewniał i uspokajał, a rzeczy działy się niezależnie od zapewnień. Musimy stać twardo na ziemi i zawsze być o krok przed różnymi zdarzeniami. Musimy przewidywać działania po to aby nie być zaskakiwanymi. To nie jest łatwe – budowanie strategii z mocnym nastawieniem w przyszłość. Tego oczekują od nas Pracownicy i my zgodnie z oczekiwaniami pracujemy.

„Konfederacja Pracy” posiada wiedzę i doświadczenie w trudnych negocjacjach – wypracowaliśmy i uzgodniliśmy najkorzystniejsze odszkodowania w instytucjach Finansowy na rynku Polskim! Działając u różnych pracodawców mamy możliwość poznawania różnych mechanizmów związanych z różnego rodzaju przekształceniami. To ogromny kapitał.

Chcąc zabezpieczyć pracowników Banku Pekao SA z wyprzedzeniem jeszcze w kwietniu br. Zarząd OMPBiU Nr 06-005 OPZZ „Konfederacja Pracy” wystąpił do Prezesa PZU z inicjatywą trójstronnych rozmów i podpisania porozumienia zawierającego gwarancje pracownicze w zakresie stabilności zatrudnienia, ochrony wynagrodzeń i innych świadczeń związanych z pracą.

Dziwi nas fakt, że niektóre organizacje związkowe (które działają jedynie w Banku Pekao SA) zniweczyły naszą pracę, której jedynym celem było zabezpieczenie pracowników na wypadek nadchodzących zmian – co udało nam się w Alior Banku SA. Trudno jest nam zrozumieć koncentrowanie się na drobnych i na ten moment nie tak istotnych sprawach. To smutne a zarazem mocno dopingujące nas do jeszcze lepszej pracy.

Dzisiaj WSZYSTKIE Organizacje Związkowe winny razem stać na straży przestrzegania prawa pracy, utrzymania standardów naszego zatrudnienia i bezpieczeństwa wykonywanych w codziennej pracy obowiązków.

Z takim przesłaniem pójdziemy do naszych Kolegów wnioskując o działanie wspólne dla dobra wszystkich zatrudnionych w Banku Pekao SA pracowników.

Na ten czas oczekujemy na spotkanie z nowym Prezesem. Chcemy poznać strategię jaką przewiduje nowy Zarząd dla Banku Pekao SA i tym samym dla pracowników.

ZUZP w Alior Banku

Cały czas pracujemy, choć warunki pracy dla strony społecznej nie są sprzyjające. Zmiany Zarządu Banku pociągają za sobą również zmiany na stanowiskach menedżerskich wyższego szczebla. Tym samym, przy stole negocjacyjnym zmieniają się osoby, które reprezentowały pracodawcę.

Na przedbiegach, co dopiero otwartych rozmów nad zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy odeszli przedstawiciele Banku, z którymi do tej pory prowadziliśmy negocjacje.

Czekamy na nowe otwarcie i rozmowy, które mamy nadzieję pozwolą na budowanie dobrych, godnych naśladowania standardów pracy.

To jest naszym celem. Pragniemy, aby pracownicy odczuwali satysfakcję, pracując na rzecz Alior Banku. Aby firma ta była faktycznie Bankiem pierwszego wyboru zarówno dla Pracowników jak też Klientów.

Liczymy na Wasze wsparcie w tym zakresie :)

Pozdrawiamy,

Konfederaci

ZFŚS w Alior Banku

Negocjacje nt Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zostały zakończone w dniu 5 lipca. Od tej pory czekaliśmy z komunikacją na oficjalny komunikat Pracodawcy, co nastąpiło w dniu wczorajszym.

Teraz już możemy ogłosić – Konfederacja Pracy jako Reprezentatywna, najliczniejsza Organizacja w Alior Banku  – OSIĄGNĘLIŚMY OGROMNY SUKCES !!!

W zasadzie osiągnęliśmy wszystkie Wasze i Nasze postulaty.

Przede wszystkim Bank – po raz pierwszy w swojej historii – dokonał PEŁNEGO USTAWOWEGO ODPISU w wysokości 37,5% !!!

Jak wiecie zabiegaliśmy o to od początku, rozmowy kilkukrotnie wisiały na tzw. włosku, wzywaliśmy do Banku PIP, prowadziliśmy twarde i ostre negocjacje. To, co przez prawie 10 lat było niemożliwe – już w pierwszym roku gdy pojawił się konkretny, rzeczowy, kompetentny partner społeczny, czyli związki zawodowe –
w tym Konfederacja Pracy – stało się faktem.

W oczywisty sposób przełoży się to na pakiet świadczeń jakie staną się dla Was dostępne.

A jakie to świadczenia? O tym w Lipcowym Biuletynie 😉

Pozdrawiamy,

Konfederacja Pracy

Kiedy urlop wychowawczy zmniejszy urlop wypoczynkowy?

Kodeks pracy wskazuje nieobecności w pracy, które – jeśli trwają co najmniej miesiąc – obniżają pracownikowi proporcjonalnie wymiar urlopu wypoczynkowego za dany rok. Z tym, że obniżają go tylko
w roku powrotu
 z tych nieobecności. Nieobecności, które powodują taki skutek, to:

  • urlop bezpłatny,
  • urlop wychowawczy,
  • okres odbywania zasadniczej służby wojskowej lub jej form zastępczych, służby przygotowawczej, okresowej służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie, przeszkolenia wojskowego albo ćwiczeń wojskowych,
  • okres tymczasowego aresztowania,
  • okres odbywania kary pozbawienia wolności,
  • nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy.

Przy czym jest pewna odrębna zasada, która dotyczy tylko jednej z wymienionych nieobecności – urlopu wychowawczego. Jeśli bowiem pracownik rozpoczyna i kończy urlop wychowawczy w tym samym roku kalendarzowym, nie zmniejszamy mu proporcjonalnie urlopu wypoczynkowego za ten rok. Jeśli więc np. pracownik rozpoczyna urlop bezpłatny 1 lutego a kończy 30 kwietnia, ma roczny wymiar urlopu niższy o 3/12, jeśli jednak tyle samo czasu był na urlopie wychowawczym – nie będzie zmniejszenia wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Natomiast w przypadku wszystkich wskazanych wyżej nieobecności, jeśli pracownik przebywa na nich przez cały rok kalendarzowy, wcale nie nabywa urlopu wypoczynkowego za taki rok. Jeżeli jednak przerwie choć na chwilę tę nieobecność – przysługuje mu urlop w wymiarze proporcjonalnym za taki rok. I to nawet wtedy, gdy przerwa była tak naprawdę wypełniona inną nieobecnością (nieobniżającą wymiaru urlopu) – tak jak w tym przypadku, gdy pracownik w przerwie przebywał na zwolnieniu lekarskim.

Płaca minimalna w 2018 roku

Rada Ministrów ustaliła, że płaca minimalna w 2018 roku będzie wynosić 2080 zł brutto. Tym samym
w przyszłym roku najniższa krajowa wzrośnie o 80 złotych.

Rząd podjął decyzję. Minimalna płaca będzie wynosiła w 2018 roku 2080 zł. To więcej niż chcieli pracodawcy – 2050 zł, ale jednocześnie mniej niż oczekiwali związkowcy. OPZZ i FZZ sugerowały podwyżkę do poziomu 2200 zł, zaś Solidarność do wysokości 2160 zł. To jednocześnie mniej, niż wynosiła pierwsza propozycja Ministerstwa Rodziny.

Na początku minister Rafalska proponowała podwyżkę obecnej pensji minimalnej, 2 tys. zł brutto, o 100 zł. Nie spotkała się jednak ona z akceptacją Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, który zarekomendował podwyżkę do poziomu 2080 zł. Ostatecznie to taką kwotę przyjął rząd.

Zgodnie z decyzją rządu wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 roku wyniesie 2080 zł brutto, czyli ok. 1515 zł do ręki (netto). Oznacza to wzrost o 4% (80 zł) w stosunku do 2017 r. oraz relację do prognozowanego na 2018 r. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na poziomie 46,8%.

– Wzrost minimalnego wynagrodzenia w obecnej sytuacji na rynku pracy, przy niskim bezrobociu, przybywających miejscach pracy i wzroście płac jest uzasadniony – argumentuje minister pracy Elżbieta Rafalska

Drodzy Konfederaci,

W obliczu nadchodzących zmian właścicielskich „Konfederacja Pracy” wyprzedzając sytuacje , które mogą mieć miejsce w niedalekiej przyszłości, w celu zabezpieczenia Pracowników Banku wystąpiła do Prezesa PZU S.A. , Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej   o podpisanie trójstronnego porozumienia w zakresie  gwarancji  pracowniczych  dla ponad  15 tysięcznej załogi naszego Banku.

Treść pisma, klikając poniżej:

KP_PEKAO_140_2017

Wesołych Świąt

By Święta Wielkanocne napełniły serca wiosenną radością, wniosły do życia spokój i ciepło, a gdy zajdzie  taka potrzeba dodały otuchy, obfitego dyngusa i moc uśmiechu na co dzień.

życzą

Izabella, Monika, Ewa i Lubomir

oraz Zarząd OMPBiU Konfederacja Pracy

Kolejne spotkanie dot. ZFŚS w Alior Banku SA

W dniu 03.04.2017 odbyła się kolejna runda negocjacji związanych z ustaleniem Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Obszarem rozmów są dwie podstawowe kwestie. Preliminarz wydatków na rok 2017 oraz Regulamin. Rozmowy doprowadziły do znacznego zbliżenia stanowisk. Strona związkowa, w poszukiwaniu kompromisu dokonała zmian w swoich propozycjach, tak by uczynić je możliwe do przyjęcia przez Pracodawcę. Bardzo liczymy, że Pracodawca także wykaże się elastycznością.

Kolejne spotkanie już w środę 12 kwiatnia.

Pozdrawiamy,

Konfederacja Pracy

Spotkanie w Alior Banku SA

W dniach 20 i 21 marca 2017 odbyło się spotkanie organizacji związkowych z pracodawcą. Głównym celem spotkania było ustalenie regulaminu ZFŚS, oraz Preliminarza Wydatków na 2017 rok.

Szczegółowe informzacje zostały przekazane w komunikacie dla pracowników, a dla naszych członków rozszerzenie w poniedziałkowym biuletynie.

Pozdrawiamy,

Konfederacja Pracy