Drodzy Konfederaci,

W obliczu nadchodzących zmian właścicielskich „Konfederacja Pracy” wyprzedzając sytuacje , które mogą mieć miejsce w niedalekiej przyszłości, w celu zabezpieczenia Pracowników Banku wystąpiła do Prezesa PZU S.A. , Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej   o podpisanie trójstronnego porozumienia w zakresie  gwarancji  pracowniczych  dla ponad  15 tysięcznej załogi naszego Banku.

Treść pisma, klikając poniżej:

KP_PEKAO_140_2017

Wesołych Świąt

By Święta Wielkanocne napełniły serca wiosenną radością, wniosły do życia spokój i ciepło, a gdy zajdzie  taka potrzeba dodały otuchy, obfitego dyngusa i moc uśmiechu na co dzień.

życzą

Izabella, Monika, Ewa i Lubomir

oraz Zarząd OMPBiU Konfederacja Pracy

Kolejne spotkanie dot. ZFŚS w Alior Banku SA

W dniu 03.04.2017 odbyła się kolejna runda negocjacji związanych z ustaleniem Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Obszarem rozmów są dwie podstawowe kwestie. Preliminarz wydatków na rok 2017 oraz Regulamin. Rozmowy doprowadziły do znacznego zbliżenia stanowisk. Strona związkowa, w poszukiwaniu kompromisu dokonała zmian w swoich propozycjach, tak by uczynić je możliwe do przyjęcia przez Pracodawcę. Bardzo liczymy, że Pracodawca także wykaże się elastycznością.

Kolejne spotkanie już w środę 12 kwiatnia.

Pozdrawiamy,

Konfederacja Pracy

Spotkanie w Alior Banku SA

W dniach 20 i 21 marca 2017 odbyło się spotkanie organizacji związkowych z pracodawcą. Głównym celem spotkania było ustalenie regulaminu ZFŚS, oraz Preliminarza Wydatków na 2017 rok.

Szczegółowe informzacje zostały przekazane w komunikacie dla pracowników, a dla naszych członków rozszerzenie w poniedziałkowym biuletynie.

Pozdrawiamy,

Konfederacja Pracy

Informacje po spotkaniu w Alior Bank S.A

W dniu 25.01.2017 r. odbyła się kolejna runda rozmów pomiędzy Pracodawcą a Związkami Zawodowymi w kwestii uchwalenia budżetu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Głównym tematem spotkania była wysokość odpisu podstawowego jaki Pracodawca zamierza utworzyć na rzecz każdego pracownika. Tutaj niestety na dzień rozmów stanowisko pozostaje niezmienne.

Pracodawca podtrzymuje swoją propozycję tj. utworzenia odpisu jedynie w wysokości 50% wysokości Ustawowej, co jest chyba najniższym wskaźnikiem w polskiej bankowości.

Tą najważniejszą kwestię, która determinowała spotkanie należy przełożyć na twarde dane, ustawowa wysokość odpisu to 37,50 %, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce w II półroczu 2012 r. i wynosi  1185,66 zł. Problem w tym, że Alior Bank SA obniżył poziom odpisu do 18,75%, co stanowi 592,83 zł. Chyba łatwo zauważyć, że to znaczące różnice, które przekładają się wprost na ilość i jakość świadczeń proponowanych pracownikom w ZFŚS.

Dlatego Wszystkie związki zawodowe wnioskują o podniesienie wskaźnika do wysokości zgodnej z Ustawą, co do tej pory było i jest normą w innych bankach w tym np. w BPH SA.

Argumenty prezentowane przez Stronę pracodawcy są niezwykle miałkie i w zasadzie Pracodawca sam je obala prezentując dane – w instytucji finansowej, zwłaszcza pretendującej do miana firmy pierwszego wyboru i TOP5 polskiej bankowości –  tak się po prostu nie godzi.

Prezentacji stanowiska strony związkowej dokonała Konfederacja Pracy zarysowując główne kierunki propozycji związkowych, prezentując podjęte działania, pokazując argumentacje za zwiększeniem odpisu jak i szeroko komentując i omawiając poszczególne pozycje budżetowe.

Omawiając proponowane działania braliśmy pod uwagę szeroką dostępność i powszechność świadczeń finansowanych z ZFŚS.

Wiemy, że wielu pracowników nie korzystało z niektórych obecnie proponowanych świadczeń, gdyż organizowane one były lokalnie i jedynie w dużych aglomeracjach np. eventy. Sam dojazd po stronie pracownika generował koszty finansowe, jak też te związane z czasem dojazdu, które uniemożliwiały uczestnictwo. Na podstawie przykładów i merytorycznych argumentów przekonywaliśmy Pracodawcę do zmiany podejścia w zakresie wysokości odpisu jak również rozszerzenia zakresu proponowanych świadczeń.

W drugiej części spotkania strony dokonały przeglądu pozycji budżetu ZFŚS, zarówno tych występujących dotychczas w Alior Banku jak i w BPH.

Co ciekawe i daje pewną nadzieję , nie ma większych rozbieżności – tak przynajmniej widzimy to
z naszej perspektywy – w podejściu do poszczególnych pozycji i ich wykonania. Pracodawca nie oprotestował żadnego postulatu strony związkowej, wyraził zadowolenie z przeprowadzonej prezentacji i całej dyskusji oraz poprosił o szczegółowe dane i wartości dotyczące całego budżetu.

Strona związkowa odpowiedziała pozytywnie na tę prośbę.

Jak widać problem jest jeden – kluczowy. Wysokość odpisu który jest rażąco niski w stosunku do branży, pozycji firmy, jej ambicji wynosi zaledwie 50 % wartości Ustawowej.

Jeśli pracodawca będzie uprzejmy to ponownie przemyśleć i zweryfikować swoje stanowisko – przyjęcie budżetu wydaje się być więcej niż realne.

Dalsze rozmowy już na początku lutego.

W spotkaniu ze Strony Konfederacji Pracy udział wzięli:

Izabella Bilińska-Trzopek – Przewodnicząca Zarządu

Dariusz Nałódka – Wiceprzewodniczący Zarządu

Jerzy Kwiecień – Członek Zarządu
Pozdrawiamy :)

Porozumienie – Zwolnienia grupowe Alior Bank

Szanowni Konfederaci,

Z przyjemnością i satysfakcją pragniemy Was poinformować że w dniu 15.12.2016 r.podpisane zostało Porozumienie pomiędzy Pracodawcą i Związkami Zawodowymi dotyczące zwolnień grupowych.

Jeszcze nigdy negocjacje nie były prowadzone w tak dynamicznej, trudnej, napiętej i zmiennej atmosferze. Dlatego też osiągnięte rezultaty uznajemy za bardzo satysfakcjonujące.

Wynegocjowaliśmy dla Państwa:

  • odprawy w wysokości wyższej niż dotychczas obowiązujące,
  • zmniejszenie – o 200 osób – pierwotnie planowanej liczby pracowników przeznaczonych do zwolnienia,
  • bardzo korzystne zapisy dotyczące pracowników w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, rodziców samotnie wychowujących dzieci, rodziców wychowujących dzieci niepełnosprawne, osób którym zostanie zaproponowane nowe miejsce pracy, osób w wieku chronionym oraz małżeństw pracujących w Alior Banku,
  • powołanie specjalnej Komisji odwoławczej, która będzie zajmowała się wszystkim przypadkami wątpliwymi i będzie mogła zmienić pierwotne decyzje,
  • możliwość odejścia z tzw. puli związkowej,
  • dodatkowe środki na przekwalifikowanie dla zwalnianych pracowników z grupy 50+.

Oczywiście w trakcie negocjacji wysuwaliśmy szereg innych, korzystnych rozwiązań np. Program Dobrowolnych Odejść, wyższy poziom odpraw czy korzystniejsze warunki dodatkowe.

Jasnym jest jednak, że nie wszystkie postulaty mogły być spełnione.

Świadectwo pracy za umowy terminowe

Świadectwo pracy za umowy terminowe – znika obowiązek jego wydawania

Od 1 stycznia 2017 r. z przepisów znika obowiązek wydawania świadectw pracy po 24 miesiącach łącznego trwania umów na czas określony.
Wszystko za sprawą pakietu „100 zmian dla firm”, który od początku nowego roku zaczyna obowiązywać.

Biuletyn Bank Pekao SA

Szanowni Konfederaci,

poniżej ostatni Biuletyn Konfederatów.

Biuletyn Bank Pekao SA – Październik 2016

Pozdrawiamy :)

Filia Biura Zarządu OMPBiU

Szanowni Konfederaci,

uprzejmie informujemy, iż od 17 października br czynna jest nowa Filia Biura Zarządu OMPBiU Nr 06-005 OPZZ „Konfederacja Pracy” w Krakowie
ul. Prof. M. Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków, pok. 3.09 (Budynek Centrali Banku BPH)

tel. kom. 666-865-560; e-mail : Lubomir.Kusz@ge.com

Pozdrawiamy :)

Porozumienie z Alior Bankiem S.A.

Konfederaci i Sympatycy,

W dniu wczorajszym tj. 19.10.2016 odbyło się kolejne trudne spotkanie przedstawicieli Związków Zawodowych w Alior Banku. W toku prowadzonych z ogromnym wysiłkiem rozmów przy stole negocjacyjnym udało się dojść do momentu, w którym w późnych godzinach wieczornych Związki Zawodowe podpisały z Alior Bankiem porozumienie w sprawie przejęcia pracowników Banku BPH S.A. w trybie art. 261 ustawy o związkach zawodowych. Zespól negocjacyjny „Konfederacji Pracy” w składzie: Izabella Bilińska-Trzopek, Lubomir Kusz, Ewa Adamczyk-Bielska, Monika Miniur po raz kolejny stanął na wysokości zadania.

Projekt przygotowany i złożony pracodawcy przez Konfederację Pracy w dniu 12.10.2016, który poparły: organizacja Dialog 2005 i Solidarność,  stał się początkiem konkretnych rozmów i ustalania szczegółowych zapisów w celu zabezpieczenia Wszystkich  Pracowników!

Podstawę projektu stanowiło wynegocjowane i podpisane przez „Konfederację Pracy” Porozumienie z Bankiem BPH z dnia 09.02.2016.

Najbardziej istotnymi elementami porozumienia, które obejmuje pracowników Banku BPH SA i Alior Banku są:

  • Gwarancja niezmienności wysokości wynagrodzenia (na niekorzyść) przez okres 12 miesięcy od Daty Przejścia
  • Odszkodowania na poziomie takim jaki obowiązywał w porozumieniu w Banku BPH S.A. z dnia 9 lutego 2016, dla osób z którymi pracodawca rozwiąże (w trybie indywidualnym) umowę o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika

Cieszymy się, że udało się wypracować, wynegocjować i podpisać porozumienie przed momentem połączenia. To da poczucie bezpieczeństwa wszystkim pracownikom. Tematyka i same spotkania do łatwych nie należały, jednak atmosfera rozmów była bardzo merytoryczna i konkretna.

W dalszej kolejności czekają nas prace nad zapisami Regulaminów.

Będziemy pracować nad negocjowaniem regulaminów obowiązujących w Alior Bank S.A., które chcielibyśmy dostosować do jak najwyższych i najlepszych standardów. Mamy nadzieję, że praca nad nimi  będzie równie rzeczowa.

Zapraszamy do naszych szeregów, chcemy być cały czas reprezentatywni, dlatego zależy nam na każdej osobie, która dołączy do Konfederacji Pracy. To właśnie dzięki wielkości organizacji, jesteśmy traktowani poważnie i rzeczowo.

Pozdrawiamy,

Konfederacja Pracy