Home » co dla Was zrobiliśmy

co dla Was zrobiliśmy

W ciągu 20 lat działalności na rzecz pracowników zatrudnionych w instytucjach finansowych (PBK, BPH, Alior Bank SA, Pekao SA, PEKAO LEASING Sp. z o.o. oraz PeUF Sp. z o.o.) członkowie Zarządu wykazywali się dużą aktywnością, zaangażowaniem, profesjonalizmem  i empatią w działalności związkowej.

Poczynając od najprostszych działań związanych ze związkową pracą, codziennością jest obrona pracowników w ich indywidualnych sprawach związanych z pracą, płacą, bezpieczeństwem i higieną pracy. W setkach można liczyć uratowane indywidualne miejsca pracy zatrudnionych w w/w firmach członków Konfederacji Pracy.

Wbrew pozorom te pojedyncze sprawy wymagają ogromu pracy i wysiłku, ponieważ na końcu zawsze jest pracownik, człowiek i jego rodzina.

W swej wieloletniej pracy Zarząd może pochwalić się dokonaniem dobrych uzgodnień w regulacjach wewnątrzzakładowego prawa pracy z uwzględnieniem ich zmian takich jak: ZUZP, Regulaminy Pracy, Regulaminy Wynagradzania, Regulaminy ZFŚS . Wiedza, bogate doświadczenie pozwalało wdrażać w w/w dokumentach wiele dobrych a niekiedy nowatorskich rozwiązań służących pracownikom.

Regulamin Pracy – Istotnym dla Pracowników były kwestie związane z finansami, gdzie to po stronie pracownika jest inicjatywa czy przepracowane nadgodziny chce mieć wypłacone gotówką, czy odebrane.

Regulamin Wynagradzania jako nowości i rzeczy poza standardami : wprowadzone pakiety relokacyjne umożliwiające rozwój pracowników lub też rozpoczęcie pracy w nowym miejscu w wysokości 50 tys. zł. Uzgodnienie w regulaminie wartości miliona złotych na cele pomocowe dla Pracowników poza funduszem świadczeń socjalnych (renty dla dzieci chorych pracowników, pożary, powodzie i inne losowe zdarzenia).

Konfederacja Pracy uczestniczyła 14 razy w procesie zwolnień grupowych, każdy z negocjowanych procesów zakończony był porozumieniem, w którym uzgadniano ograniczenie skali zwolnień jak też zabezpieczano pracowników odszkodowaniami finansowymi zawsze najlepszymi na rynku jeśli chodzi o instytucje finansowe. W standardzie zapisów porozumienia utrzymana była opieka medyczna przez okres od 3 do 6 miesięcy, możliwość umorzenia zaciągniętych zobowiązań ZFŚS, bądź utrzymania zobowiązania na dotychczasowych warunkach. Standardem we wszystkich porozumieniach są pakiety relokacyjne gdzie pracownicy otrzymują środki na dojazd do nowego miejsca pracy lub środki na przeniesienie się do innej miejscowości. Dla osób 50plus gwarantowane są pieniądze, które pokrywają w całości lub częściowo kursy na przekwalifikowanie się. Nowatorskim rozwiązaniem w zwolnieniach grupowych były prowadzone projekty z funduszy unijnych przez OMPBiU programu un placement gdzie bezpłatnie pracownicy byli przygotowywanie na ponowne wejście na rynek pracy, gdzie przygotowywano CV, listy motywacyjne, pełne wsparcie prawne.

Jednym z największych osiągnięć związanych z ochroną miejsc pracy było bezpośrednie uczestnictwo Przewodniczącej Zarządu –  Izabelli Bilińskiej-Trzopek w uruchomieniu możliwości podziału instytucji finansowych w trakcie przejęcia Banku BPH SA przez Bank Pekao SA. Liczne działania, zaangażowanie, poświęcenie i ogrom tytanicznej pracy wykraczającej poza standardowe działania związkowe, rozmowy na szczeblu Prezydenta Miasta Krakowa Jackiem Majchrowskim o poparcie wniosku i pozostawienie części Banku BPH wraz z zatrudnionymi pracownikami w Krakowie i regionie małopolskim poprzez lobbowanie posłów ówczesnego SLD przy wsparciu Helsińskiej Fundacji Ochrony Praw Człowieka Prof. Andrzeja Rzeplińskiego oraz wtedy Dr. Adam Bodnar przy wsparciu Zarządu szczebla krajowego Konfederacji Pracy, OPZZ oraz ówczesnego członka Rządu Pana Zbigniewa Ziobry udało się przeforsować ustawę umożliwiającą podział Banku tym samym uratowano 5 tys. miejsc pracy pracowników Banku BPH, którzy wraz z częścią Banku nie zostali przejęci przez Bank Pekao SA. Pracownicy centrali Banku oraz 300 placówek pod marką BPH zostali przejęci przez Amerykańską spółkę GE. 10 000 przejętych pracowników przez Bank Pekao SA wywalczono 3 letnie gwarancje zatrudnienia w Banku Pekao SA bez możliwości dokonania zwolnienia definitywnego. Gwarancje te potwierdził również ówczesny Rząd.

W trakcie działalności związkowej i wielu zmian uwarunkowań zewnętrznych byliśmy uczestnikami w wielu fuzjach, przejęciach, połączeniach gdzie w drodze porozumień podpisanych z przejmującym podmiotem gwarantowano pracownikom przejętym np. 12 miesięczny okres pozostawiania na dotychczasowych warunkach, bez możliwości zwolnienia w tym czasie przejętego pracownika.

Wszystkie firmy objęte działalnością Konfederacji Pracy pod przewodnictwem Izabelli Bilińskiej-Trzopek budują duże struktury społecznej inspekcji pracy, na obecny czas w 4 podmiotach mamy około 100 Społecznych Inspektorów Pracy, którzy są szkoleni i przygotowywani do swojej społecznej działalności również przez liderów konfederacji.

Przedstawiciele Organizacji swoją szeroką wiedzą i doświadczeniem dzielą się chętnie z innymi działaczami związkowymi. Na szczeblu OPZZ w sekcji Banków zorganizowaliśmy szkolenie z negocjacji kluczowych dokumentów funkcjonujących w firmach zarówno z technik negocjacyjnych jak również kwestii prawnych.

Organizacja 3 krotnie uzyskała dofinansowanie do projektów, których autorem koncepcji była Przewodnicząca Izabella Bilińska-Trzopek i w której realizacji pomagali tylko i wyłącznie działacze Konfederacji Pracy (były to projekty w całości przygotowane i realizowane przez Konfederacje Pracy).  Pierwszy z projektów był absolutnie nowatorski, szkoleni w projekcie byli liderzy KP z zakresu Prawa Pracy, szkoleni byli z umiejętności coachingu by potem stać się szkoleniowcami uczącymi innych związkowców. Dzięki temu nowemu podejściu na okres kilku lat zyskano w szeregach Konfederacji Pracy wykwalifikowanych, przygotowanych prawnie działaczy związkowych potrafiących sprawnie reprezentować interesy pracowników tym samym budować organizację.

Na przełomie 2010-2014 Konfederacja Pracy przeciwko Bankowi Pekao SA prowadziła 1200 spraw indywidualnych w Sądzie Pracy celem odzyskania nagrody świątecznej niesłusznie odebranej przejętym z Banku BPH pracownikom. Wszystkie 1200 spraw zostały wygrane. Bank musiał na ten cel rozwiązać rezerwy na ok 40 mln zł.

Przewodnicząca Izabella Bilińska-Trzopek dwie kadencje reprezentowała pracowników Banku Pekao SA w Europejskich Radach Zakładowych przy UniCredit walcząc o standardy pracy i płacy na poziomie europejskim nawiązując również współpracę z Uni Europa i Uni Finance. Przedstawicieli UNI Zarząd Organizacji oraz 8 organizacji działających w Banku Pekao SA zaprosił na spotkanie, którego celem było zbudowanie wspólnego frontu przeciwko ówczesnemu Zarządowi Banku Pekao SA w celu uzyskania godziwych wynagrodzeń szczególnie dla pracowników ze stażem pracy powyżej 5 lat. Przez działalność na forum ERZ Organizacja zyskała wiele kontaktów na forum międzynarodowym oraz krajowym co zaowocowało objęcie spółki Pekao Leasing działalnością OMPBIU Nr 06-005 OPZZ KP.

Przez dwie kadencje przedstawicielki Konfederacji Pracy pełniły funkcję Wiceprzewodniczących w Radzie Pracowników Banku Pekao SA, gdzie konsultowały  zgłaszane tematy wydając  również negatywne opinie dla działań pracodawcy w kontekście wprowadzanych niekorzystnych dla pracowników zmian organizacyjnych.

Zarząd i Prezydium związku budowali strategię dla Organizacji tak, aby przygotować związek na nadchodzące zmiany, w tym przejęcia innych firm. Dzięki takiej praktyce z sukcesem przejmując SKOK Kopernik, w którym działała Organizacja Konfederacji Pracy udało się dotrzeć do Zarządu przejmowanej Organizacji oraz jej członków i wprowadzić ich w strukturę OMPBIU działającej w Pekao SA w 99%. Przewodnicząca działającej w SKOK Kopernik organizacji jest etatowym członkiem Zarządu OMPBiU.

Przez wszystkie lata prowadzenia Międzyzakładowej Organizacji Konfederacja Pracy może poszczycić się tym, iż w objętych działalnością podmiotach zawsze uzyskiwała Sądownie potwierdzoną reprezentatywność, co powoduje, że pracodawcy zobligowani są prowadzić negocjacje z naszą Organizacją. Daje to również związkowi potężną broń w rozmowach z pracodawcami, wzmocnioną mandatem zaufania reprezentowanych przez związek pracowników.

OMPBiU uniknęła konfliktu i sporu zbiorowego w spółce Pekao Leasing przekonując pracodawcę do zmiany podejścia w rozliczeniu Not MBO dla całej kadry menadżerskiej, tym samym uzgodnienia zapisów w nocie technicznej gwarantujących pracownikom otrzymanie wypracowanej premii rocznej i ewentualnych roszczeń z tym związanych. Porozumieniem udało zakończyć się również spór zbiorowy pracy dotyczącym bezprawnie wprowadzonych wytycznych regulujących system premiowy poza Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy w Banku Pekao SA. W Alior Banku aktualnie toczy się spór zbiorowy w zakresie podwyżek wynagrodzeń.