Home » Aktualności » Projekt „Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy – II edycja”

Projekt „Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy – II edycja”

Drodzy Konfederaci i Pracownicy,

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. realizuje Projekt „Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy – II edycja”. Wsparcie skierowane jest do osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z terenu Województwa Dolnośląskiego.

 • Osoba zwolniona przez pracodawcę przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne, która pozostaje bez zatrudnienia i utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do Projektu.
 • Osoba przewidziana do zwolnienia to osoba, która otrzymała od pracodawcy wypowiedzenie stosunku pracy/stosunku służbowego lub która została poinformowana przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego.
 • Osoba zagrożona zwolnieniem to pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników

FORMY WSPARCIA:

 1. Doradztwo zawodowe z elementami pośrednictwa pracy (obowiązkowa forma wsparcia)
 2. Wsparcie w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej • maksymalna kwota dotacji inwestycyjnej:

24 000,00 zł

 • maksymalna kwota dotacji pomostowej:

1 200,00 zł/m-c

 • wymagany wkład własny finansowy – 10% udzielonej dotacji • ograniczenia dotyczące grupy docelowej – o wsparcie może ubiegać się osoba, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: – jest osobą z niepełnosprawnością, – jest osobą powyżej 50. roku życia, – jest kobietą, – jest pracownikiem o niskich kwalifikacjach, – jest osobą poniżej 30. roku życia oraz nie posiadała wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu
 1. Szkolenia zawodowe • tematyka szkoleń elastycznie dostosowana do aktualnych potrzeb rynku pracy • dofinansowanie obejmuje koszt szkoleń lub kursów zawodowych, koszt egzaminów, badań lekarskich lub psychologicznych • osobom uczestniczącym w przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie.
 1. Studia podyplomowe • możliwość sfinansowania kosztu studiów podyplomowych w wysokości do 7 tys. zł. • studia podyplomowe mogą być maksymalnie dwuletnie • wymagany wkład własny – w wysokości 10% wartości dofinansowania studiów podyplomowych.
 2. Staże zawodowe • minimalny czas trwania stażu: 3 miesiące, maksymalny: 12 miesięcy • osobom uczestniczącym w stażach zawodowych przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt.1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, naliczane proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez stażystę • istnieje możliwość sfinansowania pozostałych kosztów związanych z odbywaniem stażu (koszty dojazdu, koszty wyposażenia stanowiska pracy, koszty eksploatacji materiałów i narzędzi, szkolenia BHP, itp.) – średnio w kwocie 3 tys. zł brutto/ uczestnika • istnieje możliwość sfinansowania kosztów wynagrodzenia opiekuna stażysty.
 1. Poradnictwo psychologiczne – ma na celu udzielenie pomocy uczestnikom projektu mającym trudności z przystosowaniem się do nowej sytuacji spowodowanej utratą pracy lub możliwością utraty pracy
 1. Dodatek relokacyjny na rzecz mobilności geograficznej • wsparcie dla uczestników projektu, którzy podejmą zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w miejscowości innej niż dotychczasowe miejsce zamieszkania

 

Poniżej przesyłamy dane kontaktowe w celu zapisu do w/w działań:

 

Czesława Pieklik

Koordynator Projektów Europejskich

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.

Al. Kasztanowa 3A-5, 53-125 Wrocław

Siedziba Spółki: ul. Aleja Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław

tel. +48 71 736 63 10; mobile: +48 608 367 300

e-mail: czeslawa.pieklik@dawg.pl

www.dawg.pl