Home » PEKAO LEASING Sp. z o.o.

PEKAO LEASING Sp. z o.o.

1. „Konfederacja Pracy” w PEKAO LEASING Sp. z o.o.  rozpoczęła swą działalność pod koniec 2014 r. Pierwszymi działaniami w 2015 roku było zorganizowanie wyborów Władz Koła Oddziałowego w PEKAO LEASING. W wyniku przeprowadzonych wyborów w dniu 24 lutego 2015 roku na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Organizacji Oddziałowej OMPBiU Nr 06-005 OPZZ „Konfederacja Pracy” w Pekao Leasing Sp. z o.o. , Państwa głosami zostały wybrane następujące osoby :

Przewodnicząca – Katarzyna Malmur,

Wiceprzewodnicząca – Beata Banach,

Wiceprzewodnicząca – Hanna Bugajczyk,

Wiceprzewodnicząca –  Monika Kielak,

Wiceprzewodnicząca – Aleksandra Sontowska.

Osoby przez Was wybrane oprócz uprawnień będą również miały liczne obowiązki związane z pełnieniem funkcji w naszej Organizacji. Osoby wybrane (Przewodniczący), mogą otrzymać stosowne Pełnomocnictwa w zakresie np. uczestnictwa z ramienia związków w Komisji Socjalnej, jak też innych działań.

2. Pierwszym naszym wspólnym działaniem w 2015 roku było uzgodnienie planu wydatków środków z ZFŚS na rok 2015 oraz wprowadzenie nowego Regulaminu ZFŚS , który będzie zgodny z obowiązującymi przepisami.

„Konfederacja Pracy” dołożyła wszelkich starań aby przygotować i przesłać odpowiednio wcześnie, poglądowy projekt Regulaminu ZFŚS, by wspólnie z Pracodawcą stworzyć właściwie brzmiący, zgodny z przepisami prawa dokument. Uzgadnianie Regulaminu ZFŚS przedłużało się nie z winy strony związkowej, ale w końcu po kilkumiesięcznych negocjacjach w dniu 13 maja 2015 roku został podpisany przez Pracodawcę i stronę związkową plan wydatków środków z ZFŚS oraz nowy Regulamin ZFŚS, którego treść odzwierciedla aktualny stan prawny w Spółce po rozpoczęciu w niej działalności Organizacji Związkowej.

W spotkaniu w dniu 13 maja 2015 roku uczestniczyli również Prezes Zarządu „Pekao Leasing” Sp. z o.o. oraz Członek Zarządu, którzy zapewnili nas o dobrej woli i nadziei na owocną współpracę ze Stroną Związkową. Wykorzystując ich obecność zwróciliśmy się z oficjalnym wnioskiem o dofinansowanie ZFŚS przez Pracodawcę o kwotę, która pozwoliłaby zwiększyć wartość ewentualnej wypłaty „bonów świątecznych”. Niestety od razu otrzymaliśmy odpowiedź negatywną, umotywowaną trudną sytuacją finansową Spółki. Nie mniej jednak podejmiemy kolejną próbę wystąpienia z prośbą o dofinansowanie funduszu przez Pracodawcę, po wrześniowej analizie stanu konta ZFŚS, z nadzieją na pozytywną odpowiedź J.

3. Od czerwca 2015 r. ze względu na niejasną sytuację dotyczącą zmian własnościowych w Pekao Leasing Sp. z o.o., jako Zarząd Naszej Organizacji, poszukujemy różnych rozwiązań w celu zabezpieczenia pracowników przed ich negatywnymi skutkami. Z tego względu skierowaliśmy na ręce Zarządu Spółki pismo z prośbą o dokonanie zmian w zapisach Regulaminu Wynagrodzeń w części dotyczącej odpraw z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Niestety Zarząd Spółki do dnia dzisiejszego nie podjął rozmów w tym temacie. Będziemy wracać do powyższego tematu.