Home » co dla Was zrobiliśmy » Bank PEKAO SA

Bank PEKAO SA

ROK 2015

Każdy rok to nowe wyzwania i  zmiany dla Banku a w szczególności dla jego Pracowników, którzy muszą się w tych zmianach odnaleźć. Dlatego tak ważna jest rola Organizacji Związkowych we wszystkich wprowadzanych przez Bank projektach.

Bardzo dużą rolę odgrywacie Wy Pracownicy Banku, którzy zgłaszacie nam zastrzeżenia i   niedoskonałości wielu projektów.

Dziękujemy  Wam za waszą pomoc i zaangażowanie.

Nasza praca oprócz kwestii zbiorowego prawa pracy, bardzo mocno  skupiona jest na    sprawach  indywidualnych, gdzie dzięki zdobytej  wiedzy i umiejętnościom  nasza efektywność stale rośnie .

Na początku 2015 roku  odbyło się spotkanie  z udziałem  Dyrektora Wykonawczego -osoby  decydującej o wszystkich zmianach struktury organizacyjnej. Podczas tego  spotkania zawnioskowaliśmy, aby wszelkie zmiany dotyczące  m.in. : zmian stanowisk, zakresów czynności, jeszcze w fazie projektów były dyskutowane ze Stroną Związkową. Abyśmy  mogli wypowiedzieć się w tak ważnych dla Was sprawach oraz byśmy dali sobie szansę  i czas na przygotowanie zmian, które w sposób bezpieczny i łagodny pozwolą  Wam przez nie przejść . Podczas spotkania podnieśliśmy również kwestię  presji sprzedażowej  , która w tak wielkim zakresie, spośród wszystkich pracowników  UniCredit dotyczy tylko pracowników w Polsce !  Strona Związkowa nie zgadza się na realizowanie narzuconych, nierealnych celów Zarządu – kosztem pracowników Banku Pekao S.A.

Daliśmy wyraźny sygnał Pracodawcy ,że tej kwestii nie odpuścimy i będziemy ją poruszać również na arenie międzynarodowej czego sygnał ,  już mieli nasi koledzy z Grupy.

Dni 25 luty oraz 25-26 marca to czas  negocjacji Budżetu ZFŚS na rok 2015.  Nasza organizacja , zawsze zabiegała o to by świadczenia z ZFŚS dostępne były dla WSZYSTKICH pracowników, oczywiście w zróżnicowanej wysokości. Zasada ta dotyczy w szczególności dofinansowania  do kultury, sportu i rekreacji.

Niestety nie wszystkie organizacje prezentowały to samo  podejście.  Niemniej jednak pocieszającym jest fakt ,że udało się  wynegocjować szersze widełki w dofinansowaniu do wypoczynku , co  spowoduje, że zdecydowanie większa grupa pracowników skorzysta z tego świadczenia, co to pozwoli również tej grupie otrzymać świadczenie na działalność sportową, kulturalną i rekreacyjną.

W dniu 23 kwietnia 2015 przedstawiciele czterech Organizacji Związkowych w tym „Konfederacja Pracy „ odbyli w Krakowie

spotkanie z udziałem Dyrektora Regionu, Dyrektora Regionalnego ds. Personalnych oraz Dyrektora Zarządzającego w Departamencie Zarządzania Zasobami Ludzkimi Bankowości Detalicznej. Nie było to  łatwe spotkanie dla żadnej ze stron. Kwestie dotyczyły  zasad współżycia społecznego w Firmie, etyki w biznesie, poprawnych relacji w pracy,  szacunku, zrozumienia i wsparcia tak obecnie potrzebnych w trudnych dla instytucji finansowych czasach.

Organizacje Związkowe uzgodniły cykliczne spotkania na których będziemy mogli dokonać oceny poprawy sytuacji i zmiany sposobu zarządzania podległych Dyrektorów/Menedżerów .Zweryfikujemy czy nastąpiła poprawa relacji między przełożonymi i ich podwładnymi na wszystkich szczeblach .

W dniu 13 maja 2015 r. odbyło się spotkanie  Organizacji Związkowych z Panem Prezesem , które rozpoczęło negocjacje na temat wysokości wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na 2015r. Niestety po ponad dwugodzinnej dyskusji, pan Prezes rozumiejąc nasze argumenty , zwiększył wskaźnik  na  poziomie  minimalnym ,  co nie zostało zaakceptowane przez stronę związkową.

Zaproponowany przez Pana Prezesa wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników objętych ZUZP na 2015r. na tak niskim poziomie  uniemożliwia podział i dystrybucję środków adekwatnie do potrzeb. Nie jest to jednak koniec rozmów w tym obszarze a dopiero początek. Pan prezes złożył na spotkaniu  oświadczenie o gotowości Banku do dalszych rozmów w temacie regulacji płac .

W dniu 22 czerwca 2015 wybrano Radę Pracowników Banku Pekao SA na kadencję 2015-2019 w składzie , której zaszczytne miejsce dzięki Waszym głosom zdobyła nasza Przewodnicząca Izabella Bilińska-Trzopek  . Dzięki pracy w Radzie Pracowników będziemy mogli  szybciej  być bliżej spraw pracowniczych   a  zdobytą wiedzę przekuć w czyny przy stole negocjacyjnym.

W dniu 25 czerwca w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli ZZ z Panem Prezesem.

Wiemy, że ta informacja nie będzie do końca satysfakcjonująca, ponieważ każdy by oczekiwał konkretów ile, kto i kiedy, takiej regulacji zostanie poddany? Niestety regulacja płac jest to bardzo złożony problem, a sam proces i pierwsze jego efekty będziemy mogli poznać najwcześniej w październiku, a jej pierwszy etap obejmie pierwszą część pracowników

W naszych rozmowach nie pominęliśmy również pracowników zatrudnionych na tzw. kontraktach menedżerskich (MBO). Rozmowy w kwestii regulacji wynagrodzeń tej grupy pracowników również będą miały miejsce, ale będą przesunięte w czasie.

W dniu 30 lipca 2015 r odbyło się spotkanie ZZ z Pracodawcą, którego głównymi tematami były: podział funduszu premiowego za II kwartał 2015r. oraz sprawozdanie ZFŚS na 30.06.2015r.

W drugim kwartale wynik Banku nie został zrealizowany w 100% .W poszczególnych wiązkach różnie kształtował się procent premii, który jest zależny od wykonania planu przez poszczególne jednostki. Premia zostanie wypłacona z sierpniowymi poborami  co pozwoli Wam  podreperować domowe budżety po wakacyjnych szaleństwach.

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wydatków środków ZFŚS na 30.06.2015r z zadowoleniem  stwierdzamy, że wydatki na bieżący rok zostały zaplanowane rozsądnie i w związku z tym wszystkie świadczenia z ZFŚS realizowane są na bieżąco, zgodnie z przyjętym planem.

Dzięki naszym działaniom w Banku mamy duża grupę Społecznych Inspektorów Pracy. Te funkcję na chwilę obecną pełni ok. 90 pracowników w Oddziałach w całej Polsce. Dobrze działająca i rozbudowana struktura społecznej inspekcji pracy w naszym Banku jest niezmiernie ważna dla wszystkich pracowników oraz dla prawidłowego wykonywania obowiązków spoczywających na naszej organizacji. Naszym celem jest jak najlepiej rozwinięta struktura SIP. Wybranie w każdej jednostce przedstawiciela pracowników SIP-a, może okazać się odpowiednią drogą do niemal natychmiastowego rozwiązywania problemów tych mniejszych i tych większych. Bardzo często bywa tak, że interwencja społecznego inspektora pracy, w zupełności wystarcza aby pracodawca wycofał się z podjętych niezgodnie z prawem działań. Zachęcamy Was do angażowania się w pracę społecznej inspekcji. Warto dbać o swoje interesy i domagać się swoich praw. Każdemu społecznemu inspektorowi pracy prawo gwarantuje ochronę przed wypowiedzeniem umowy o pracę oraz przed jakąkolwiek zmianą pogarszającą warunki pracy.

ROK 2014

1) Na początku roku 2014,  po długotrwałych, trudnych negocjacjach zakończyliśmy pracę nad zmianami w Regulaminie Pracy. Priorytetem „Konfederacji Pracy” był rozdział „czas pracy” w Banku. To po naszych długich rozmowach z Dyrektorami różnych pionów, po naszych merytorycznych argumentach nie umieszczono zapisu o możliwości zmian harmonogramu pracy pracowników. Harmonogram przedstawiony pracownikowi na tydzień przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczy to „świętość” i nie można go pod żadnym pozorem zmieniać. Jest również wiele innych korzystnych dla pracowników zapisów, z którymi zachęcamy zapoznajcie się.

2) negocjacje w temacie podwyżek nie zostały zakończone po naszej myśli, jednak mimo to około 50% pracowników otrzymało w 2014 r. podwyżki i to niektórzy nawet znaczne. Sukcesem natomiast zakończyły się negocjacje w sprawie podziału nagród motywacyjnych. „Konfederacja Pracy” z uporem maniaka :) naciskała Pracodawcę, aby fundusz nagród był podzielony na etaty, a nie procentowo od funduszu wynagrodzeń. Dzięki temu nagrody dla pracowników sieci były znacznie wyższe.

3) kolejny rok z rzędu, w tym roku w pracach nad budżetem ZFŚS zaproponowaliśmy zmiany polegające na rozszerzeniu widełek dla dopłat do wypoczynku, mając nadzieje na zwiększenie liczby pracowników korzystających z tego świadczenia. Efekt takiego działania będzie nam znany po zakończeniu roku. To po naciskach „Konfederacji Pracy” została zlikwidowana narastająca kolejka oczekujących pracowników na przyznanie pożyczki na remont mieszkania. Skrupulatnie pilnujemy, aby wszystkie świadczenia z ZFŚS były realizowane na bieżąco.

4) wystosowaliśmy wiele pism do pracodawcy w różnych sprawach pracowniczych, w szczególności w temacie narastającej presji sprzedażowej. Interwencje w poszczególnych oddziałach przyniosły pozytywne efekty dla pracowników. To „Konfederacja Pracy” jako jedyna wystosowała merytoryczne pismo do Prezesa Banku w sprawie nieprawidłowości w projekcie „Agromania”. Efektem tego pisma są już wprowadzone zmiany, które poprawiły pracę grupie pracowników zajmujących się biznesem agro.

5) uczestniczymy we wszystkich bieżących spotkaniach z pracodawcą. Jesteśmy w oddziałach na spotkaniach z pracownikami, którzy nas zapraszają. Dzięki temu nasza stosunkowo młoda organizacja w Banku Pekao SA prężnie się rozwija. Jesteśmy dużą, reprezentatywną organizacją, godnie reprezentującą zarówno swoich członków jak i pozostałych pracowników Banku

ROK 2013

1). Jednym z ważniejszych wydarzeń rozpoczynających pracę naszej organizacji w roku 2013 było rozpoczęcie rozmów z Pracodawcą w zakresie zmian do Regulaminu Pracy, które zakończyliśmy w roku 2014 oraz podwyżek na 2013 r. Temat jak zawsze budzący wiele kontrowersji i dyskusji. Jak co roku nasze oczekiwania w temacie podwyżek były wyższe, oczekiwaliśmy więcej, ale i tak kilka tysięcy pracowników otrzymało w 2013r podwyżki, co wpłynęło na poprawę ich sytuacji materialnej. Nie udało się przeprowadzić regulacji płac o którą wnioskowaliśmy, ale wyznajemy zasadę, że jeżeli nie od razu, to małymi krokami osiągniemy założony cel.

2). W roku ubiegłym po raz kolejny Konfederacja Pracy bardzo mocno forsowała podniesienie progów dopłat do urlopów. Udało się! Progi zostały podniesione, co pozwoliło skorzystać z dopłat do wypoczynku większej liczbie pracowników. ZFŚS to nasze „oczko w głowie”, to na wniosek „Konfederacji Pracy” zostały podniesione kwoty pożyczek remontowych do 10 000,-, to na nasz wniosek zlikwidowano w Regulaminie ZFŚS konieczność wymaganej zgody współmałżonka poręczycieli. To „Konfederacja Pracy” inicjuje rozmowy w momencie stwierdzenia rezerwy na rachunku ZFŚS o wypłatę dodatkowego świadczenia dla wszystkich pracowników. To kolejny rok, gdzie nasze zdecydowane stanowisko i konsekwentne naciski ( wbrew innym związkom ) spowodowały, że po raz kolejny zdecydowana większość Pracowników otrzymała  to świadczenie. Co roku są w Banku ludzie którzy chcą zaniechać tego świadczenia lub znacznie je ograniczyć – jednak na razie udaje nam się te zakusy utemperować.

3). W roku ubiegłym oczywiście Konfederacja Pracy nie zaniedbywała żadnego miejsca gdzie można reprezentować interesy Pracowników. Przedstawiciele Konfederacji pracy uczestniczyli we wszystkich posiedzeniach Komisji Socjalnej, których w ubiegłym roku obyło się 12.

Przedstawiciele Konfederacji Pracy uczestniczyli we wszystkich spotkaniach z przedstawicielami pracodawcy, na których prowadzono negocjacje i rozmowy. Takich spotkań dwu, trzydniowych w 2013 roku odbyło się 12.

4). Tradycyjnie Konfederacja Pracy wydawała miesięczny biuletyn, gdzie na bieżąco i obszernie informowaliśmy wszystkich zainteresowanych o naszych pracach, o tym co dzieje się w Banku.

Miniony rok to setki spraw indywidualnych, setki pism wysłanych do Pracodawcy, Pracowników, prawników, indywidualnych pertraktacji i negocjacji. Negocjacji warunków zwolnień (lub nie) dla naszych członków, szukania nowego miejsca zatrudnienia w chwili likwidacji niektórych stanowisk, warunków pozostania w pracy oraz wiele innych indywidualnych spraw, które udało nam się pozytywnie dla pracowników załatwić.

Oczywiście, że nie są to sprawy, z którymi każdy biega po korytarzu Banku, nie opiszemy ich też w Biuletynie, ale jak wiele znaczą, przekonują się ludzie dopiero wtedy, gdy temat ich dotyka. Warto o tym wiedzieć. Żyjemy w świecie interesownym, jesteśmy realistami i często słyszymy pytania „co mam z tego że się zapisze do Konfederacji Pracy?”. Właśnie, że mam. Czasem naprawdę dużo. Warto!

5). Rok 2013 to kolejny rok budowania struktury społecznej inspekcji pracy. Tam gdzie jesteśmy , tam staramy się mieć przedstawiciela pracowników w postaci Społecznego Inspektora Pracy wywodzącego się z „Konfederacji Pracy”. Takich wyborów w 2013r zostało przeprowadzonych 19 w Oddziałach i Filiach. W sumie „Konfederację Pracy” reprezentuje już 76-ciu SIP, którzy działają na rzecz pracowników Banku w całej Polsce.

Mamy nadzieję, że nasze starania mają zdecydowanie pozytywny wydźwięk i tak je odbieracie. Że plusy zdecydowanie przeważają nad tym, co się nie udało. Że coś dla nas wszystkich dobrego zrobiliśmy. Zapraszamy do komunikacji z nami, do pisania, także te osoby które może chciałyby się zaangażować. Napiszcie! Oferujemy możliwość wpływu na nasza rzeczywistość, wpływu na to co będzie, rozmowy negocjacyjne z Pracodawcą, jeśli ktoś chciałby się w tej roli sprawdzić – jesteśmy otwarci.