Home » co dla Was zrobiliśmy » Bank BPH

Bank BPH

ROK 2015

1. Pierwsze spotkanie z Pracodawcą w 2015 roku odbyło się w dniach 22-23 stycznia. Na nim  otrzymaliśmy bardzo dobrą wiadomość dla nas wszystkich, odnotowaną w protokole ze spotkania. Była to ustna odpowiedźna nasze pismo skierowane do Pracodawcy z dnia 30.10.2014 roku, dotyczące przedłużenia na ten rok Uchwały Zarządu nr 84. Uchwała ta dotyczyła odpraw dla Pracowników zwalnianych z przyczyn niedotyczących pracowników (tożsama z naliczeniami odszkodowawczymi  zawartymi w ostatnim Porozumieniu o zwolnieniach grupowych z 2012 roku). Jest nam niezmiernie miło poinformować Was iż Pracodawca przychylił się do naszej prośby i postanowił stosować zapisane w Porozumieniu zasady w roku 2015.

Spotkanie zostało rozpoczęte od rozmowy na temat wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w Banku. Niestety, Pracodawca rozpoczął rozmowy nt. wskaźnika wzrostu wynagrodzeń i w zasadzie od razu je zakończył. Prezentacja, którą nam pokazano w końcowej części nie pozostawiła złudzeń – wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w 2015 roku w Banku BPH SA wynosi 0%. Argumentacja pracodawcy na brak wzrostu wynagrodzeń była ogólnikowa, mało merytoryczne opisana w sposób bardzo subiektywny tym samym w żadnej mierze nas nie przekonała. Nie mogliśmy zgodzić się z zaprezentowanym podejściem i przedstawiliśmy swoje w tym zakresie stanowisko, które w sposób diametralny różniło się od zaprezentowanego stanowiska Banku.

Deklarowaliśmy ze swej strony pełną gotowość do rozmów i zastosowania różnych rozwiązań. Pracodawca mimo pełnej determinacji po stronie pracowniczej decyzji nie zmienił. Jedyne po co pracodawca zaprosił nas do stołu negocjacyjnego to po to by poinformować nas, że podtrzymał wysokość wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na poziomie 0%. Spotkanie zgodnie z Regulaminem miało na celu omówienie kryteriów alokacji podwyżek. W tej sytuacji zdecydowaliśmy o nieuczestniczeniu w spotkaniu.

Kolejne spotkanie poświęcone było sytuacji w Sieci Sprzedaży, na którym było poruszanych wiele tematów Was nurtujących np. ocena roczna, poruszyliśmy aspekt oceny jakościowej, sprawę sposobu liczenia potencjału do sprzedaży produktów inwestycyjnych dla doradców AFF, sprawę dopasowania zadań do potencjału rynku, na jakim pracuje dany doradca (małe-duże miasta) oraz wiele innych tematów wynikających z codziennej pracy.

Ważne jest to, że takie spotkania odbywają się cyklicznie, a my ze swej strony dbamy o to aby były kontynuowane. Dlatego, że właśnie na takich spotkaniach na bieżąco są zgłaszane i rozwiązywane niektóre problemy. Efektem naszych wcześniejszych działań jest obniżenie progu realizacji zadań wymaganego do otrzymania premii i motywowanie pracowników do wysiłku sprzedażowego poprzez system wynagradzania za poszczególne produkty. Pracodawca zaprezentował założenia do programu pilotażowego pozwalającego obniżyć próg premiowy. Wg założeń premia będzie wypłacana już po uzyskaniu 80% planu. Pilotaż planowany jest na okres kwiecień-czerwiec w 10 oddziałach w segmencie MM. Wyniki oddziałów biorących udział w pilocie będą porównane z grupą kontrolną 10 oddziałów o porównywalnej lokalizacji i potencjale. Będziemy z niecierpliwością czekać na wyniki pilotażu.

ZFŚS jest zawsze priorytetem w naszych działaniach i jak co roku przykładamy wielką wagę, aby roczny plan wydatków był jak najkorzystniej ułożony dla pracowników. W tym roku ze względu na zmiany jakie zaproponował pracodawca prace nad tym zagadnieniem nie były łatwe.   Bank wycofał się ze współfinansowania programu Benefit System, co wiązało się z koniecznością zmiany jego formuły. Zmiana – jak się domyślacie – polegała w tym wypadku na przeniesieniu części kosztów na Pracowników. Nie można było tego uniknąć, gdyż Pracodawca pomniejszył fundusz na Benefit System o ponad 30 % i cały ciężar jego finansowania przerzucił na środki z ZFŚS a te, jak wiecie są ściśle określone i stałe. Pomimo to chcieliśmy  utrzymać jak najwięcej dotychczasowych świadczeń, tak by każdy Pracownik w jakimś stopniu mógł z tych pieniędzy skorzystać.  W trakcie prac nad kształtem tegorocznego budżetu, Konfederacja Pracy zaproponowała, aby Pracodawca dofinansował go kwotą 250.000 PLN na kontynuacje programu Benefit w I kw. 2015 wg jeszcze starych zasad. Propozycje tą poparły także inne organizacje związkowe. Pracodawca przychylił się do naszej argumentacji i dołożył tę kwotę. Wydaje się, że to co zaproponowaliśmy jest dla Was w zdecydowanej większości rozwiązaniem korzystnym i każdy znajdzie coś dla siebie, szczególnie zaś osoby o niższym średnim dochodzie. Od tego roku w zasadzie wszystkie pozycje ZFŚS będą oparte o sytuację socjalną pracownika i będą świadczone na jego wniosek, w którym będzie on tą sytuację potwierdzał.

2. W dniu 26.03.2015 roku odbyło się spotkanie ZZ z Prezesami Banku BPH poruszane tematy dotyczyły głównie zagadnień związanych z Systemem Indywidualnego Premiowania dla pracowników sieci oddziałów oraz zmiany w IT.

Podczas spotkania Pracodawca zobowiązał się że pochyli się raz jeszcze nad samym procesem PSC i zadawanymi pytaniami, jak i  nad sposobem rozpatrywania reklamacji doradców na wynik PSC a także  zobowiązał się do ponownego  przeglądu tych nagrań  i jeśli będzie możliwa interpretacja na korzyść doradcy to poziom defektu zostanie takiemu doradcy skorygowany.

Konfederacja Pracy poruszyła po raz kolejny problem targetowania doradców . Super Bonus to bardzo fajne narzędzie, ale naszym zdaniem nie załatwia sprawy, ponieważ poza premią w Banku funkcjonuje też system ocen miesięcznych i publikowanych co miesiąc rankingów. Zaproponowaliśmy  zamianę targetowania z  miesięcznego na kwartalne, w którym łatwiej byłoby zasypać sprzedaż z 2 tygodni nieobecności. Byłoby ono też spójne z wprowadzonym właśnie od 1 kwietnia 3-miesięcznym okresem rozliczeniowym czasu pracy.

Druga część dotyczyła zmian w IT ,  celem której ma być  bardziej skuteczna i efektywna organizacja IT. Prezes powiedział ,ze dzięki tym zmianom  Pracownikom będzie się łatwiej pracować i powinni być zadowoleni z tej zmiany. Co sami ocenicie i przekażecie nam swoje opinie J

3. Certyfikacja doradców nowy  projekt  Departamentu Bankowości Osobistej  , który wg. naszej organizacji ma zbyt daleko idące konsekwencje w przypadku niezaliczenia procesu certyfikacji. Wobec powyższego Konfederacja Pracy wystosowała pismo do Pana Prezesa , w którym przekazaliśmy swoje zastrzeżenia co do prawidłowości procesu certyfikacji pod względem merytorycznym i formalnym.

4. Kolejne spotkanie w sprawach sieci detalicznej sprzedaży odbyło się w dniu 12 czerwca 2013 r. Usłyszeliśmy  na nim, że jest świetnie, wyniki sprzedażowe wręcz znakomite. Przy ogólnie zauważalnym, braku szacunku do pracownika, niedocenianiu jego wiedzy, umiejętności i doświadczenia, w naszej ocenie nadszedł czas, aby pracodawca przynajmniej w zakresie finansowym dał wyraz, swojej wdzięczności za wykonaną przez nas pracę. Widzimy ogromną potrzebę działania na rzecz pracowników w zakresie finansowym. To tak zwane godziwe wynagrodzenie, zabezpieczające pracownika i jego rodzinę, pozwoli mu mimo braku szacunku do jego wysiłków, nadal świetnie pracować na rzecz Banku, dokładając należytej staranności do wykonywanych obowiązków. Godziwe wynagrodzenie to forma rekompensaty za trud wkładany w codzienną pracę. Przedstawiliśmy przedstawicielom pracodawcy nasze potrzeby związane z podwyższeniem płac. Jasno wyartykułowaliśmy, że w walce o ludzką godność nie wolno nam zapominać o kwestiach wydawałoby się przyziemnych jednak przekładających się na komfort życia pracowników oraz ich rodzin. Mamy nadzieję, że nasze starania zaowocują regulacją płac, która będzie satysfakcjonująca dla zatrudnionych w banku pracowników.

Jednym zdaniem, walczymy o pieniądze!

************

Nowe praktyki  Banku BPH

Pracownikom Banku  zlecono  dodatkowe czynności nie mające nic wspólnego z biznesem . Tym razem Pracownicy mają roznosić  ulotki  reklamujące  określone produkty. Takie praktyki nie są zgodne   przepisami Kodeksu Pracy,  dlatego też  Zarząd „Konfederacji Pracy”, podjął działania celem zaprzestania stosowania, takich niewłaściwych praktyk przesyłając w tej sprawie stosowne pismo do pracodawcy.

W lipcu odbyło się  Spotkanie z Pracodawcą – Warsztaty Compliance  , które były poświęcone min. wyeliminowaniu mobbingu w Banu. Pracodawca zamierza w związku ze zidentyfikowanymi przypadkami mobbingu zrealizować działania, które mają zminimalizować tego typu zjawiska. KP zwróciła uwagę, że równie istotne jest poznanie przyczyny zaistniałych przypadków pod kątem nieprawidłowego funkcjonowania procesu, którego uczestnikami są osoby zgłaszające przypadki mobbingu. Zdaniem KP Pion Zasobów Ludzkich powinien dysponować narzędziami, które umożliwią wówczas zgłoszenie właścicielowi procesu zastrzeżeń co do jego funkcjonowania i wyegzekwowanie korekty takiego procesu.

 

ROK 2014

Grudzień – Marzec. Po trudnych negocjacjach sfinalizowaliśmy podwyżki w 2014r. Oczywiście apetyty były większe. Ale wyjściową kwotę jaka zaproponował Pracodawca prawie podwoiliśmy. Czy to jest duży wzrost ? Wg nas niezły. Jeśli co rok uda się osiągać takie wyniki możemy odczuć wyraźną poprawę. Chodzi o to by nie marnować szansy i wykorzystać każdą okazje.

Styczeń -Marzec. W pracach nad budżetem ZFŚS zaproponowaliśmy zmiany polegające na rozszerzeniu widełek dla dopłat do wczasów oraz wypłaty becikowego dla nowo narodzonych dzieci. Zwiększyliśmy także pozycje kwoty na Zapomogi. Ważna informacja jest taka, że powyższe zmiany były możliwe dlatego, że KONFEDERACJA PRACY podpisała Porozumienie z Pracodawca w tej sprawie. Były związki które nie podpisały – gdyby nie nasze stanowisko mielibyście gorsze i mniejsze świadczenia.

Kwiecień  Kolejny rok udało się nam doprowadzić do wypłaty ŚWIADCZENIA ŚWIĄTECZNEGO. Wiemy jak bardzo zależy Wam na tym świadczeniu i robimy wszystko by je wypłacić., A są też organizacje przeciwne. Wiec co rok batalia od nowa. Już teraz deklarujemy – znowu będzie mocno się starać by świadczeni było w 2015r. na Wielkanoc.

Maj-Czerwiec.  Doprowadziliśmy do ostatniej prostej negocjacje dla projektu wydzielenia części PIONU IT i mieliśmy całkiem niezłe warunki… lecz Pracodawca wycofał się z pomysłu. Plus jest taki, że gdyby podobne procesy miały być  w przyszłości już wiemy gdzie idziemy i o co zabiegamy.

Sierpień. W wyniku interwencji Konfederacji Pracy trwa właśnie przegląd ofert grupowego ubezpieczenia pracowników Banku – z nadzieją na renegocjacje warunków. Na korzystniejsze oczywiście.

Październik. Rozmowy o zmianach w Regulaminie Pracy. Jeśli zmiany w ogóle wejdą w życie to zaproponowaliśmy szereg zmian korzystniejszych dla Was – pracowników. Wreszcie po ponad rocznych staraniach udało się zrobić korektę w procesie EMS. Na nasze liczne postulaty wprowadzono cos na kształt odwołania od oceny EMS – na razie w formie poszerzonego komentarza który jednak będzie musiał być zbadany przez pracowników HR do 30dni.

Wskutek naszej interwencji Pracodawca przypomniał wszystkim, że urlop na żądanie ( 4 dni ) jest w wyłącznej dyspozycji Pracownika i absolutnie nie podlega procesowi planowania.

 Listopad.

W wyniku naszej interwencji Pracodawca uznał, że osoby zatrudnione w dniach 3 i 4 luty br również są uprawnione do otrzymania świadczenia świątecznego. Wcześniej Kadry informowały że ci pracownicy nie spełniają kryterów i nagrody nie otrzymaja. Była to oczywista nadinterpretacja regulaminu wynagradzania, gdyż luty zaczynał sie od soboty i niedzieli i siłą rzeczy zatrudniano od 3 lutego i pracownicy przepracowali pełny miesiąc.

ROK 2013

1). Jednym z ważniejszych wydarzeń były prowadzone rozmowy z Pracodawcą w zakresie zmian w Regulaminie Wynagradzania oraz podwyżek na 2014 r. Temat szeroko opisywany i komentowany. Oczekiwaliśmy więcej, ale i tak kilka tysięcy z nas odczuło poprawę swojej sytuacji, niektórzy bardzo istotnie. I to uznajemy za dobry ruch oraz pozytywną zmianę. Wyznajemy zasadę, że kro po kroku , należy wykorzystać każda okazję.

Szczególnie cieszy, że udało się załatwić tzw. „drugą nogę” czyli znaczne podwyżki dla ok. 200 osób istotnie odbiegających od płacy w swojej kategorii zaszeregowania. O ten zapis Konfederacja Pracy zabiegała ponad rok.

2). W roku ubiegłym po raz kolejny Konfederacja Pracy bardzo mocno forsowała podniesienie progów dopłat do urlopów. Udało się! Progi zostały podniesione o ok. 15%. Dzięki temu dodatkowe kilkaset osób mogło skorzystać z dopłat do urlopu. Wg naszych szacunków z tego świadczenia skorzystało ponad 1500 pracowników Banku tj. o ponad 20% więcej niż w roku 2012. To cieszy J

3). Rok 2013 to kolejny rok, gdzie nasze zdecydowane stanowisko i konsekwentne naciski ( wbrew innym związkom ) spowodowały, że po raz kolejny zdecydowana większość Pracowników (znacznie ponad 90%) otrzymało  Świadczenie Świąteczne przed Świętami Wielkanocnymi. Co roku są w Banku ludzie którzy chcą zaniechać tego świadczenia lub znacznie je ograniczyć – jednak na razie udaje nam się te zakusy utemperować.

4). W roku ubiegłym oczywiście Konfederacja Pracy nie zaniedbywała żadnego miejsca gdzie można reprezentować interesy Pracowników. Przedstawiciele Konfederacji pracy uczestniczyli we wszystkich posiedzeniach Komisji Socjalnej, których w ubiegłym roku obyło się 17. Rozpatrzono: 333 wnioski o pożyczkę, 178 wniosków o zapomogę, 78 wniosków o umorzenie, 40 innych wniosków.

Przedstawiciele Konfederacji Pracy uczestniczyli we wszystkich spotkaniach z Prezesem Gaskinem, Prezesem Bondarczukiem oraz we wszystkich spotkaniach roboczych z przedstawicielami pracodawcy, na których prowadzono negocjacje i rozmowy. Takich spotkań w 2013 roku odbyło się 9, niektóre dwudniowe.

Konfederacja Pracy odbyła także indywidualne spotkania z Prezesem Nowaczewskim.

5). Tradycyjnie Konfederacja Pracy wydawała miesięczny biuletyn, gdzie na bieżąco i naszym zdaniem dośd obszernie informowaliśmy wszystkich zainteresowanych o naszych pracach, o tym co dzieje się w Banku. Dodatkowo nasi członkowie w Gdańsku aktywowali nasza stronę internetową na Support Central, gdzie umieszczone zostały wszystkie podstawowe informacje oraz podlinkowane biuletyny, inne teksty, a także druki i dane teleadresowe. Jest to oficjalna strona Bankowa, prowadzana za pełną zgodą Pracodawcy, więc szczerze zachęcamy do jej odwiedzin i czytania oraz rozpropagowania wśród kolegów i koleżanek.

Link do strony: http://supportcentral.ge.com/products/sup_products.asp?prod_id=97770

6). Miniony rok to setki spraw indywidualnych, setki pism wysłanych do Pracodawcy, Pracowników, prawników, indywidualnych pertraktacji i negocjacji. Negocjacji warunków zwolnień (lub nie) dla naszych członków, negocjacje wypłaty odpraw związanych z podatkiem, przesunięć terminów odejścia, pozostania w pracy. Rozmowy nt. przyznania pakietu mobilizacyjnego. Wiele Waszych, jak i Waszych kolegów oraz koleżanek spraw załatwiliśmy.

Oczywiście, że nie są to sprawy, z którymi każdy biega po korytarzu Banku, nie opiszemy ich też w Biuletynie, ale jak wiele znaczą, przekonują się ludzie dopiero wtedy, gdy temat ich dotyka. Warto o tym wiedzieć. Żyjemy w świecie interesownym, jesteśmy realistami i często słyszymy pytania „co mam z tego że się zapisze do Konfederacji Pracy?”. Właśnie, że mam. Czasem naprawdę dużo. Warto!

7). I wreszcie miniony rok, to złożenie do Pracodawcy wielu próśb i propozycji zmian. Głównie w zakresieZakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych nowe szersze widełki urlopowe, dopłaty do żłobków i przedszkoli, wyprawka do szkoły, becikowe. To oczywiście również postulat wypłaty Świadczenia Świątecznego przed świętami Wielkanocnymi. To także czujność związana z projektem Moonstone i jego konsekwencjami, to wreszcie inicjatywy w zakresie ujednolicenia Stanowisk Dyrektor/Kierownik Oddziału, to prośby o urealnienie i odświeżenie starych już zasad pakietu ubezpieczenia grupowego i wiele pomniejszych spraw o których informowaliśmy w Biuletynach.

Mamy nadzieję, że nasze starania mają zdecydowanie pozytywny wydźwięk i tak je odbieracie. Że plusy zdecydowanie przeważają nad tym, co się nie udało. Że coś dla nas wszystkich dobrego zrobiliśmy. Zapraszamy do komunikacji z nami, do pisania, także te osoby które może chciałyby się zaangażować. Napiszcie! Oferujemy możliwość wpływu na nasza rzeczywistość, wpływu na to co będzie, rozmowy negocjacyjne z Pracodawcą, jeśli ktoś chciałby się w tej roli sprawdzić – jesteśmy otwarci.