Home » Aktualności (Page 4)

Category Archives: Aktualności

POROZUMIENIE ZMIENIAJĄCE A WYPOWIEDZENIE ZMIENIAJĄCE

Porozumienie Stron to umowa między stronami Pracownikiem i Pracodawcą i zauważyć należy, że Porozumienie Stron może dotyczyć nie tylko rozwiązania umowy o pracę (każdej umowy), lecz dotyczyć może również zmiany warunków pracy i płacy.

Z inicjatywą zawarcia Porozumienia zmieniającego warunki pracy lub płacy może wystąpić każda ze stron tj. zarówno pracodawca, jak i pracownik. W Porozumieniu zmieniającym należy ustalić nowe warunki pracy i płacy oraz datę ich wejścia w życie (od jakiej daty pracownik miałby być zatrudniony na nowych warunkach).

W drodze Porozumienia stron, można także zmienić rodzaj umowy o pracę, np. zmieniając umowę o pracę na czas nieokreślony na umowę o pracę na czas określony.

Według art. 29 § KP każda zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej.

Ustalając w Porozumieniu Zmieniającym nowe warunki pracy lub płacy, można ustalić dowolną datę ich obowiązywania, nie koniecznie datę podpisania Porozumienia lub datę pokrywającą się z datą ustawowego wypowiedzenia.

Zawarcie Porozumienia Stron nie podlega konsultacji związkowej! Jeżeli propozycja zmian nie odpowiada którejś ze stron, odmowa podpisania takiego Porozumienia nie niesie ze sobą żadnych negatywnych konsekwencji zarówno dla Pracownika jak też dla Pracodawcy.

Należy jednak być przygotowanym na to, że Pracodawca zechce dokonać zmian w Umowie

w drodze Wypowiedzenia Zmieniającego. Tu sytuacja wygląda z goła inaczej. Tu Pracodawca ma obowiązek konsultowania takiego zamiaru z Organizacją reprezentującą danego pracownika.

Zwracamy uwagę przy tym, że pracownikowi nie przysługuje prawo wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy lub płacy. Wypowiedzenia zmieniającego może dokonać tylko pracodawca.

Zanim pracodawca doręczy zrzeszonemu w związku pracownikowi takie wypowiedzenie zmieniające warunki pracy lub płacy, ma on kodeksowy obowiązek przeprowadzić uprzednią konsultację zamiaru wypowiedzenia zmieniającego umowę o pracę
z reprezentującą, pracownika zakładową (międzyzakładową) organizacją związkową. Doręczenie zrzeszonemu pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego bez przeprowadzenia uprzedniej konsultacji związkowej jest prawnie bezskuteczne.

Pracodawca w konsultacji kierowanej do związku, dotyczącej zamiaru dokonania zmian warunków pracy lub płacy, musi podać wszystkie przyczyny zamierzonego wypowiedzenia, które ma obowiązek sformułować w sposób konkretny i rzeczywisty.

Przyczyny te powinny pokrywać się z przyczynami, które później pracodawca wskazuje
w piśmie wypowiadającym dotychczasowe warunki płacy lub pracy. Organizacja związkowa ocenia wskazane przez pracodawcę przyczyny pod kątem zasadności wypowiedzenia i bada, czy są one sformułowane w sposób konkretny i czy są prawdziwe.

Związek zajmuje stanowisko w każdej takiej sprawie w ciągu 5 dni od daty otrzymania pisma pracodawcy. Stanowisko zajęte przez Związek ma dla pracodawcy charakter opinii.

I to ważne – decyzja zawsze zależy od WAS

Wypowiedzenie zmieniające powinno mieć formę pisemną i oprócz wskazania tych elementów umowy, które mają ulec zmianie, powinno zawierać także propozycje nowych warunków. Nowe warunki powinny być na tyle skonkretyzowane, aby pracownik mógł ocenić swoją przyszłą sytuację i świadomie podjąć decyzję o ich przyjęciu albo odrzuceniu.

Pracownik może przyjąć proponowane warunki lub odmówić przyjęcia zmian jakie po obowiązującym go okresie wypowiedzenia miałyby go dotyczyć.

Jeżeli pracownik zgadza się na propozycje pracodawcy, nie ma z reguły większych problemów, gdyż po upływie ustawowego okresu wypowiedzenia dotychczasowe zapisy umowy zostają zastąpione nowymi.

Pracownik może jednak odrzucić ofertę pracodawcy. Konsekwencją tego będzie rozwiązanie umowy o pracę z upływem okresu wypowiedzenia.

Pracownik w wypadku odmowy ma obowiązek złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków. Na złożenie tego oświadczenia pracownik ma czas do połowy okresu wypowiedzenia, które go obowiązuje. Jeżeli do tego czasu nie złoży stosownego oświadczenia, uważa się, że wyraził on zgodę na oferowane warunki, przy czym pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku pouczenia pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć skuteczną odmowę.

I tak oto pokrótce przybliżyliśmy kwestię związaną z Porozumieniami oraz Wypowiedzeniami dotychczasowych warunków pracy lub płacy.

 Pamiętajcie zawsze wybór należy do Was, jednak związek zawodowy ma obowiązek informować Was o wszystkich aspektach oraz konsekwencjach, którymi podjęcie danej decyzji może skutkować.

Jesteśmy przekonani, że ta krótka informacja pozwoli Wam podejmować najlepsze dla Siebie decyzje. Oczywiście zawsze możecie skontaktować się z nami, po to by rozwiać wątpliwości i upewnić się, że podjęta decyzja jest właściwa.

Projekt „Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy – II edycja”

Drodzy Konfederaci i Pracownicy,

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. realizuje Projekt „Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy – II edycja”. Wsparcie skierowane jest do osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z terenu Województwa Dolnośląskiego.

 • Osoba zwolniona przez pracodawcę przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne, która pozostaje bez zatrudnienia i utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do Projektu.
 • Osoba przewidziana do zwolnienia to osoba, która otrzymała od pracodawcy wypowiedzenie stosunku pracy/stosunku służbowego lub która została poinformowana przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego.
 • Osoba zagrożona zwolnieniem to pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników

FORMY WSPARCIA:

 1. Doradztwo zawodowe z elementami pośrednictwa pracy (obowiązkowa forma wsparcia)
 2. Wsparcie w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej • maksymalna kwota dotacji inwestycyjnej:

24 000,00 zł

 • maksymalna kwota dotacji pomostowej:

1 200,00 zł/m-c

 • wymagany wkład własny finansowy – 10% udzielonej dotacji • ograniczenia dotyczące grupy docelowej – o wsparcie może ubiegać się osoba, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: – jest osobą z niepełnosprawnością, – jest osobą powyżej 50. roku życia, – jest kobietą, – jest pracownikiem o niskich kwalifikacjach, – jest osobą poniżej 30. roku życia oraz nie posiadała wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu
 1. Szkolenia zawodowe • tematyka szkoleń elastycznie dostosowana do aktualnych potrzeb rynku pracy • dofinansowanie obejmuje koszt szkoleń lub kursów zawodowych, koszt egzaminów, badań lekarskich lub psychologicznych • osobom uczestniczącym w przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie.
 1. Studia podyplomowe • możliwość sfinansowania kosztu studiów podyplomowych w wysokości do 7 tys. zł. • studia podyplomowe mogą być maksymalnie dwuletnie • wymagany wkład własny – w wysokości 10% wartości dofinansowania studiów podyplomowych.
 2. Staże zawodowe • minimalny czas trwania stażu: 3 miesiące, maksymalny: 12 miesięcy • osobom uczestniczącym w stażach zawodowych przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt.1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, naliczane proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez stażystę • istnieje możliwość sfinansowania pozostałych kosztów związanych z odbywaniem stażu (koszty dojazdu, koszty wyposażenia stanowiska pracy, koszty eksploatacji materiałów i narzędzi, szkolenia BHP, itp.) – średnio w kwocie 3 tys. zł brutto/ uczestnika • istnieje możliwość sfinansowania kosztów wynagrodzenia opiekuna stażysty.
 1. Poradnictwo psychologiczne – ma na celu udzielenie pomocy uczestnikom projektu mającym trudności z przystosowaniem się do nowej sytuacji spowodowanej utratą pracy lub możliwością utraty pracy
 1. Dodatek relokacyjny na rzecz mobilności geograficznej • wsparcie dla uczestników projektu, którzy podejmą zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w miejscowości innej niż dotychczasowe miejsce zamieszkania

 

Poniżej przesyłamy dane kontaktowe w celu zapisu do w/w działań:

 

Czesława Pieklik

Koordynator Projektów Europejskich

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.

Al. Kasztanowa 3A-5, 53-125 Wrocław

Siedziba Spółki: ul. Aleja Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław

tel. +48 71 736 63 10; mobile: +48 608 367 300

e-mail: czeslawa.pieklik@dawg.pl

www.dawg.pl

W dniach 13-15 marca 2019 roku odbyło się VI Ogólne Zebranie Delegatów OMPBiU Nr 06-005 OPZZ „Konfederacja Pracy”.

Mieliśmy okazję dyskutować z Delegatami z całej Polski o sytuacjach w Firmach, o nadchodzących zmianach i o złych praktykach, które zawitały do naszego Banku.

Spotkanie otwarła Przewodnicząca Zarządu Izabella Bilińska-Trzopek. Swoją obecnością zaszczycił nas Przewodniczący Zarządu Krajowego – Michał Lewandowski.

 53844223_809195589474010_2549048710625492992_n

Przewodnicząca przedstawiła w dużym skrócie sprawozdanie z działalności Organizacji za lata 2014-2018. Następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie za lata 2014-2018. Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium.

Przewodnicząca Izabella Bilińska-Trzopek podziękowała długoletnim członkom Zarządu, którzy budowali naszą Organizację, byli jej filarem i bardzo ciężko było przyjąć nam to, że Maria Jakubiak i Irena Pietrzkiewicz z racji na dojrzały wiek nie są już pracownikami Banku Pekao SA.

 

53467248_384460512372500_962646413215268864_n  54411855_631997593893199_8207331913065562112_n

 

 

 

 

 

 

 

 

Następnie przeszliśmy do części wyborczej.

Przewodniczącą Zarządu została Izabella Bilińska-Trzopek.

Członkami Zarządu jak niżej:

 1. Elżbieta Hanaka – Wiceprzewodnicząca Zarządu
 2. Anna Gaweł – Wiceprzewodnicząca Zarządu
 3. Monika Kozłowska-Inczerzewska – Wiceprzewodnicząca Zarządu
 4. Monika Miniur – Skarbnik
 5. Wioletta Balicka – Członek Zarządu
 6. Dorota Curzydło-Polak – Członek Zarządu 
 7. Leszek Drabczyk – Członek Zarządu
 8. Grażyna Kupis – Członek Zarządu
 9. Jolanta Mitas – Członek Zarządu
 10. Urszula Pawliszak – Członek Zarządu
 11. Rafał Pirański – Członek Zarządu
 12. Marek Szewczyk – Członek Zarządu
 13. Marek Węgrzyn – Członek Zarządu
 14. Nałódka Dariusz – Wiceprzewodniczący Zarządu
 15. Kwiecień Jerzy – Wiceprzewodniczący Zarządu
 16. Kusz Lubomir – Wiceprzewodniczący Zarządu
 17. Andrzej Lukaj – Członek Zarządu
 18. Wojciech Szwechowicz – Członek Zarządu

To pracownicy, którzy są zaangażowani w pracę związkową, działacze z dużym doświadczeniem i wiedzą związkową. Osoby wybrane do Zarządu związku obdarzone są dużą empatią co zdecydowanie potrzebne jest w pracy na rzecz innych ludzi.

Gratulujemy i życzymy sukcesów.

54255190_368106724042236_617214988305563648_n

 

Aktualny kontakt do Biura Zarządu OMPBiU Nr 06-005 OPZZ „Konfederacja Pracy,Filii w Katowicach i Krakowie

Dane adresowe związku:

Biuro Zarządu OMPBiU Nr 06-005 OPZZ „Konfederacja Pracy

ul. Józefińska 18, 30-529, Kraków

Tel.  12 295-93-73

12 295-92-81

12 295-93-28

Fax. 12 295-92-37

 

Przewodnicząca Zarządu:

Izabella Bilińska-Trzopek

Tel. 603 135 580

Izabella.bilinska-trzopek@pekao.com.pl

 

Członek Zarządu-Skarbnik:                                                                            

Monika Miniur                                                                                  

Tel. 603-135-590

monika.miniur@gmail.com

 

Filia Biura Zarządu OMPBiU Nr 06-005  OPZZ „Konfederacja Pracy” w Katowicach

ul. Chorzowska 1, 40-121  Katowice,  pok.116

tel./fax 32 269-84-04

 

Członek Zarządu:                                                    

Grażyna Kupis                                                         

Tel. 606-876-550

Grazyna.Kupis@pekao.com.pl

 

Filia Biura Zarządu OMPBiU Nr 06-005  OPZZ „Konfederacja Pracy” w Krakowie

ul. Prof. M. Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków, pok.3.09

 

Wiceprzewodniczący Zarządu:           

Lubomir Kusz

Tel. 666-865-560

Lubomir.Kusz@alior.pl

Przekaż 1% podatku

SZANOWNI   PAŃSTWO,

Zwracamy się do Państwa z prośbą o zapoznanie się z poniższym listem i przekazanie 1% podatku na rzecz chorego Fryderyka.

Przede wszystkim jesteśmy ogromnie wdzięczni ( dziękujemy bardzo), tym którzy byli uprzejmi przekazać 1 % podatku na konto Fryderyka za 2017 r.

 

Frycek

Nasz synek Fryderyk jest chory  na mukowiscydozę. Mukowiscydoza jest chorobą genetyczną jak na razie nieuleczalną. Zmiany chorobowe dotyczą głównie układu oddechowego i pokarmowego.

Najważniejsze dla Frycka jest przeciwdziałanie rozwojowi  choroby, która systematycznie wyniszcza Jego organizm. Możliwe jest to poprzez prawidłowe i systematyczne odżywianie, leczenie oraz rehabilitację. Nasz synek musi przyjmować wysokoenergetyczne posiłki, enzymy trzustki, witaminy oraz szereg innych leków, odżywek a także być poddawany codziennym  zabiegom  fizjoterapii i inhalacji.

Drugie schorzenie – nadwrażliwość sensoryczna bardzo utrudnia odpowiednie odżywianie i szeroko pojęte zapobieganie rozwojowi mukowiscydozy, wymaga także intensywnej terapii Integracji Sensorycznej. Przeciętny koszt terapii obu schorzeń to kilka tysięcy złotych miesięcznie, co przewyższa nasze (rodziców) możliwości finansowe.

Chcąc zabezpieczyć Fryderyka na wypadek ciężkiego przebiegu mukowiscydozy, kiedy leczenie może znacznie przekroczyć możliwości finansowe nas – rodziców i najbliższej rodziny, założyliśmy w Fundacji MATIO subkonto, środki zgromadzone na tym koncie mogą być przeznaczone tylko i wyłącznie  na leczenie, rehabilitację oraz wszystko co służy zdrowiu dziecka (w granicznym przypadku przeszczep płuc – co jak większość leków  i sprzętów do rehabilitacji przy tej chorobie, nie jest refundowane w ramach NFZ).

Z góry dziękujemy,

Fryderyk z rodziną

Dane fundacji:

MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę

KRS 0000097900

Koniecznie z dopiskiem  „dla Fryderyka Hanaka – Skonieczny 

Poniżej informacja dla osób, które chcą przekazać darowiznę dla chorego na mukowiscydozę Fryderyka Hanaka-Skonieczny.

MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę 30-507 Kraków, ul. Celna 6; tel. 12 292 31 80, BNP Paribas Polska o/Kraków 86 1600 1013 0002 0011 6035 0001

w tytule przelewu należy wpisać „Darowizna-Dla Fryderyka Hanaka-Skonieczny”

 

Bardzo dziękujemy za każdy grosz przekazany dla naszego Frycka 🙂 

Dagmara i Krzysztof – rodzice Fryderyka

Wesołych Świąt

zarząd

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Województwie Małopolskim

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż w dniu 5 grudnia nasza koleżanka Monika Miniur – Członek Zarządu OMPBiU „Konfederacja Pracy” – została przez Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Witolda Kozłowskiego powołana do Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie Małopolskim.

Gratulujemy i życzymy owocnego Dialogu ?

Szlachetna paczka

Szanowni Państwo,

Jeśli macie ochotę wspomóc Rodzinę, która potrzebuje pomocy,  bardzo prosimy o przekazywanie  środków materialnych lub/i finansowych na podane w załączniku konto lub adres.

Wszelkich szczegółowych informacji udzieli nasza koleżanka, Lider Dobroczynności,  zawsze pomocna potrzebującym – Elżbieta Hanaka kom.694 649 882

OPIEKA MEDYCZNA PZU

Wiele osób  pyta nas o dodatkowe ubezpieczenia medyczne,  dlatego też informujemy, że dla  członków naszej organizacji i ich bliskich  mamy bardzo atrakcyjną ofertę opieki  medycznej  z  PZU. Możecie skorzystać z  ubezpieczenia dla  siebie  lub  dla 1 osoby w rodzinie do 65 roku życia. W ofercie jest kilka wariantów min. bogaty – Pakiet Komfort, który zawiera dostęp do 25 specjalistów a  kosztuje u nas 28,50 PLN oraz dwa inne pakiety zróżnicowane cenowo.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z naszą koleżanką Moniką  Miniur , która pomoże w załatwieniu formalności. Kontakt poniżej  🙂                  

Monika Miniur
Tel. 603-135-590            
monika.miniur@gmail.com       

Manifestacja 22 września w Warszawie o lepsze warunki pracy pod sztandarem „POLSKA POTRZEBUJE WYŻSZYCH PŁAC”.

Manifestacja rozpoczęła się na placu Trzech Krzyży w Warszawie.

Z podestu wybrzmiewały płomienne przemówienia związkowców, którzy głośno mówili, że pracownicy mają dość dyskryminacji znaczenia związków zawodowych, niskich płac, łamania praw pracowniczych i wielu innych.

Po tych wydarzeniach manifestacja ruszyła. Byli tam przedstawiciele wszystkich branż zrzeszonych w OPZZ:

Górnictwo i Energetyka; Transport; Przemysł; Oświata i Nauka; Usługi Publiczne; Budownictwo i Przemysł Drzewny; Handel, Usługi, Kultura i Sztuka.

Nie zabrakło również przedstawicieli naszej Organizacji ?


manifa
Elżbieta Hanaka i Monika Miniur (od lewej) dumnie nas reprezentowały